You are here

Sud časti

Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih subjekata i drugih članova Komore zbog povrede dobrih poslovnih običaja u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju, povredama kojima se narušava jedinstvo tržišta ili sprovode monopolisticke radnje na tom tržištu.

Nadležnost Suda časti pri Privrednoj komori Crne Gore
Sud časti osnovan  je u skladu sa Zakonom i Statutom Privredne komore Crne Gore.
Sporove rješava u skladu sa svojim Pravilnikom o Sudu časti pri Privrednoj komori Crne Gore.
Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih društava i drugih članova Komore zbog povrede dobrih poslovnih običaja u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju, povredama kojima se narušava jedinstvo tržišta ili se sprovode monopolističke radnje na tom tržištu.
Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se u određenim okolnostima smatrati i postupci članova Komore kojima se nanosi šteta državi, drugim preduzećima i organizacijama, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa, ili ruši ugled Crne Gore u inostranstvu.
Sud časti utvrđuje odgovornost i izriče sljedeće mjere:
-    opomenu;
-    javnu opomenu sa objavljivanjem na sjednici Skupštine i
-    javnu opomenu sa objavljivanjem u glasilu i na web-sajtu Komore.
Protiv odluke Suda časti može se izjaviti prigovor Upravnom odboru Komore u roku od 15 dana od dana prijema.

Postupak pred Sudom časti pri Privrednoj komori Crne Gore
1)    optužni prijedlog ( postupak pred Sudom časti pokreće se optužnim prijedlogom);
2)    odgovor na optužni prijedlog ( optužni prijedlog dostavlja se okrivljenom na odgovor, odgovor se može dati u roku od 15 dana od dana prijema optužnog prijedloga );
3)    pretres;
4)    odlučivanje po optužnom prijedlogu i
5)    prigovor protiv odluke ( protiv odluke Suda časti može se izjaviti prigovor Upravnom odboru Komore u roku od 15 dana od dana prijema odluke ).

Organizacija Suda časti
Sud časti ima predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj sudija koji se biraju na period od četiri godine, s tim da ista lica mogu biti ponovo birana.
Komora pokreće i vodi postupak pred Sudom preko Tužioca Suda časti.
Tužilac Suda časti
Tužilac prima prijave i obavještenja o učinjenim povredama, podnosi optužne prijedloge, zastupa optužbu na raspravama, ulaže prigovore na donijete odluke i obavještava podnosioca prijave o ishodu.
Tužilac može pokrenuti postupak i na osnovu drugih saznanja da je učinjena povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala. Tužilac je lice zaposleno u Komori.
Sekretar Suda
Sekretar Suda časti prima optužne prijedloge i druge podneske, stara se o vođenju poslovnih knjiga Suda i evidenciji o izrečenim mjerama, daje potrebna obavještenja strankama, učestvuje u pripremanju izvještaja i analiza Suda, vrši obračun troškova u vezi sa radom sudskih vijeća.

Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.juna 2010.godine je donio Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i sudija Suda časti pri Privrednoj komori Crne Gore.