You are here

Statut

Statut

Statutom se utvrđuju poslovi i zadaci Privredne komore Crne Gore, sastav, broj članova i način rada organa Komore, izbor, opoziv i trajanje mandata i nadležnosti organa Komore, oblici rada i organizovanja u Komori, prava, obaveze i odgovornosti članova Komore, način odlučivanja u Komori, saradnja sa organima i organizacijama, javnost rada i obavještavanje članova Komore o radu njenih organa i oblika rada i organizovanja, način obezbjeđenja sredstava za rad, organizacija obavljanja stručnih i administrativnih poslova, postupak donošenja statuta i druga pitanja od značaja za rad Komore.