You are here

Spoljnotrgovinska arbitraža

Spoljnotrgovinska arbitraža rješava sporove koji nastaju iz spoljnotrgovinskih i drugih međunarodnih poslovnih odnosa između domaćih i inostranih pravnih lica.

Nadležnost Spoljnotrgovinske arbitraže
Spoljnotrgovinska arbitraža Privredne komore Crne Gore je osnovana u skladu sa Zakonom i Statutom Privredne komore Crne Gore. Sporove koji su mu povjereni rješava u skladu sa svojim Pravilnikom o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Crne Gore (''Sl.list RCG '', br. 03/06 od 24.01.2006).
Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Crne Gore ( Arbitraža ) vrši mirenje i rješava sporove iz međunarodnih poslovnih odnosa, kada je ugovorena njena nadležnost. Arbitraža je nezavisni organ i u svom odlučivanju je samostalna.
Spoljnotrgovinska arbitraža, ako su stranke ugovorile odnosno prihvatile njenu nadležnost, i ukoliko je bar jedna od stranaka strano pravno ili fizičko lice, rješava sporove iz spoljnotrgovinskih i drugih međunarodnih poslovnih odnosa, uključujući i:
-    sporove u vezi brodova i vazduhoplova, odnosno međunarodne sporove na koje se primjenjuje vazduhoplovno i plovidbeno pravo,
-    sporove iz ugovora o osnivanju preduzeća i drugih oblika organizovanja u mješovitoj svojini,
-    sporove iz ugovora o stranim ulaganjima,
-    sporove iz ugovora o koncesiji i
-    sporove iz ugovora o pravima intelektualne svojine ( autorska i srodna prava, prava industrijske svojine, prava zaštite know-how, prava iz oblasti nelojalne konkurencije ) i sporove o zaštiti firme, i druge sporove iz međunarodnih poslovnih odnosa.

Arbitražni postupak
Arbitražni postupak je regulisan Pravilnikom o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Crne Gore ( '' Sl.list RCG '' br. 03/06 od 24.01.2006. ).
Sporove pred Arbitražom može da rješava:
-    arbitražno vijeće (koje se sastoji od tri člana) i
-    arbitar pojedinac (spor rješava arbitar pojedinac, kada stranke tako predvide, ili kada se radi o sporu čija vrijednost nije veća od 50.000 eura).
Arbitražni postupak po pravilu okončaće se u roku od jedne godine od dana konstituisanja Arbitražnog vijeća ili imenovanja arbitra pojedinca , odnosno od dana uplate arbitražnih troškova (izuzetno, Arbitražno vijeće, odnosno arbitar pojedinac može odlučiti da se arbitražni postupak produži i nakon isteka ovog roka ako potrebe pribavljanja dokaza to nalažu ili stranke to predlože).
Postupak je jednostepen – arbitražna odluka je konačna i protiv nje nema mjesta žalbi. Ona ima snagu pravosnažne presude redovnog suda.
Prihvatanjem nadležnosti Arbitraže stranke se obavezuju da će njenu odluku izvršiti.

Lista arbitara
Na sjednici Upravnog odbora koja je održana dana 24.juna 2010. utvrđena je Lista arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže. Listu čine 36 domaćih i 39 međunarodnih arbitara. Arbitri se biraju na period od četiri godine.

Prednosti vođenja postupka pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Crne Gore
-    Spoljnotrgovinska arbitraža vrši mirenje i rješava sporove  koji nastaju iz spoljnotrgovinskih i drugih međunarodnih poslovnih odnosa između domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica, kada je ugovorena njena nadležnost;
-    odluka Spoljnotrgovinske arbitraže je konačna i ima snagu pravosnažne sudske odluk;
-    u postupku pred Arbitražom u potpunosti dolazi do izražaja autonomija volja stranaka iz poslovnog odnosa tj. stranke same biraju arbitre sa Liste arbitara, koje je utvrdio Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, a sve u cilju rješavanja sporova na miran način i
-    ekonomičnost postupka u odnosu na vodjenje postupka pred redovnim sudom.

 

Nike Sneakers | NIKE