You are here

Uprava prihoda i carina otpočela pilot primjenu NCTS sistema na nacionalnom nivou

17/05/2022

Prvu tranzitnu deklaraciju sa brojem pošiljke MRN 22ME037095N5EIUPJ8 podnio je danas Montenomaks Carinskoj ispostavi Debeli Brijeg, upotrebom NCTS-a. Roba je upućena u Carinsku ispostavu Danilovgrad, kod koje je okončan tranzitni postupak. 

Uprava prihoda i carina je dana 16.05.2022. godine počela sa pilot primjenom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) – faza 5 na nacionalnom nivou.  NCTS sistem omogućava podnošenje carinske deklaracije za tranzitni postupak elektronskim putem, što znači da se formalnosti propisane u okviru carinskih propisa sprovode elektronskom razmjenom podataka, bez podnošenja papirne dokumentacije. Tranzitni postupak se obavlja jednom elektronski podnijetom tranzitnom deklaracijom i jednom garancijom, koje će važiti tokom cijelog prevoza robe. Privrednici sa NCTS-om komuniciraju elektronskim putem i razmjenjuju podatke i informacije o konkretnom tranzitnom postupku.

Kroz pilot primjenu na nacionalnom nivou odabrane su dvije carinske ispostave, granična CI Debeli Brijeg i unutrašnja CI Danilovgrad, na kojima su danas podnijete prve tranzitne deklaracije upotrebom novih aplikacija izrađenih u okviru IPA Projekta za implementaciju NCTS sistema. Ovome su prethodile obuke carinskih službenika i službenika privrednog društva Montenomaks, koji je podnio ove tranzitne deklaracije. U narednom periodu će se u pilot primjenu uključivati druge carinske ispostave i drugi privredni subjekti, kao podnosioci tranzitnih deklaracija. Planirano je da se do kraja septembra obuhvate sve carinske ispostave i podnosioci tranzitnih deklaracija, kako bi se omogućila puna primjena ovog sistema na nacionalnom nivou početkom oktobra.

Cilj Projekta, koji je u završnoj fazi, je da se ispune uslovi za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom, na osnovu kojih će se primjenjivati zajednički tranzitni postupak korišćenjem NCTS sistema. Benefiti od primjene ovog sistema su olakšanje trgovine, brži protok roba, jednostavnije procedure, smanjenje troškova i povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na evropskom tržištu.

Uporedo sa primjenom NCTS-a na nacionalnom nivou, carinska služba Crne Gore će, u saradnji sa Evropskom komisijom, nastaviti sa testiranjem ovog sistema na međunarodnom nivou, kako bi se provjerile funkcionalnosti sistema i njegova usklađenost sa zahtjevima konvencija i interoperabilnost sa evropskim carinskim sistemom. Ovaj sistem će se primjenjivati i na međunarodnom nivou, nakon što Crna Gora postane članica konvencija, čime će se u punom smislu ostvariti benefiti NCTS sistema.