You are here

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta (Mc Alpine) Van derAa

27/10/2021

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je pripremila Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta (Mc Alpine) Van derAa, koji je u proceduri objavljivanja, a čija je primjena planirana od novembra.

Detaljnije pojašnjenje i Pravilnik su prilogu.

Fajlovi: