You are here

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za PKCG za 2022. godinu

22/12/2021

Na osnovu člana 31 Zakona o Privrednoj komori Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/18) i čl. 28 i 52 Statuta Privredne komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 20/18, 81/18, 58/19, 11/20, 13/20, 90/21 i 108/21), Skupština Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 17.12.2021. godine, donijela je

Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2022. godinu

1. Članovi Privredne komore Crne Gore dužni su da obračunavaju i plaćaju članski doprinos Privrednoj komori Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,27%.

2. Osnovicu za obračun članskog doprinosa Komori čine bruto zarade zaposlenih prijavljene u izvještaju o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (IOPPD), a za preduzetnike dohodak od samostalne djelatnosti iskazan u godišnjoj poreskoj prijavi (u daljem tekstu: GPP-FL).

3. Članski doprinos se obračunava i isplaćuje prilikom svake isplate zarada zaposlenim, a za preduzetnike prilikom podnošenja GPP-FL.

4. Članovi Komore članski doprinos uplaćuju na tekuće račune Komore kod poslovnih banaka:

  • 520-939100-43 Hipotekarna banka AD Podgorica;
  • 510-22572-30 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica;
  • 535-3096-06 Prva banka Crne Gore AD Podgorica;
  • 540-4715-65 ERSTE bank AD Podgorica i
  • 530-17717-18 NLB banka AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.