You are here

Aktuelno - Izmjena propisa

27/06/2013
Aktuelno - Izmjena propisa

U Službenom listu Crne Gore dana 22.06.2013. godine je objavljen Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja i Zakon o izmjeni i dopuni zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji stupaju na snagu 01.07.2013. godine.

Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja je utvrđena zabrana obavljanja djelatnosti suprotno zakonskim propisima u pogledu registracije i sticanja potrebnih odobrenja za rad, u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Utvrđeno je da je svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku koji posjeduje poreska uprava dostupan javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama i da je banka dužna da poreskom organu dostavi podatke o izvršenim transferima sredstava klijenta.

Pravno lice i preduzetnik dužni su da otvore račun kod banke, vrše transfer sredstava preko tog računa uključujući i plaćanje poreza i doprinosa kao i islpatu zarada i naknada zarada zaposlenima. Utvrđen je i blagajnički maksimum koji za mala pravna lica i preduzetnike iznosi do 2.000€, srednja do 10.000€ i velika do 20.000€. Gotov novac koji u iznosu prelazi blagajnički maksimum, pravna lica i preduzetnici su dužni da uplate na svoj račun na kraju radnog dana, a najkasnije narednog radnog dana do 14 časova.

Pravna lica i preduzetnici čiji su računi blokirani dužni su da od saznanja za blokadu računa, gotov novac u cjelini uplaćuju na račun kod banke.

Lice koje ima učešće preko 30% u kapitali privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate ne može osnovati privredno društvo ili se registrovati za obavljanje djelatnosti kao preduzetnik.

Privredno društvo ili preduzetnik čiji je račun blokiran, ne smije nakon isteka roka od 30 dana od dana blokade računa, vršiti naplatu svojih potraživanja i plaćanje svojih obaveza ugovaranjem cesije, asignacije, preuzimanjem, usupanjem duga, kompemzacijom i sl. čime bi se izbjegla obaveza plaćanja obaveza i naplata potraživanja preko računa.

Mediji su dužni da prije objavljivanja oglasa i reklama od naručilaca oglasa pribave podatke o nazivu i sjedištu, matičnom broju i imenu i prezimenu odgovornog lica. Organizatori kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija dužni su da poreskom organu prijave prihode koje ostvare nerezidentna lica u vezi sa tim manifestacijama i po tom osnovu uplate poreske obaveze.

Takođe je regulisan i postupak prijavljivanja rada stranaca i vraćanje neiskorešćene dozvole za rad stranca.

Kaznenim odredbama propisane su novčane kazne za pravna lica u rasponu od 10.000 – 20.000€, za preduzetnike od 4.000 – 6.000€ i za fizička lica od 1.000 – 2.000€.

Izmjenom i dopunom Zakona o porezu na dodatu vrijednost povećana je opšta stopa PDV-a sa 17 na 19% i izmijenjene kaznene odredbe.

Ovdje možete pogledati tekstove zakona.

short url link | Nike