You are here

Skoplje - Forum komora CEFTA regiona

05/11/2012

U Stopanskoj komori Makedonije su uz podršku DIHK – CEFTA partnerskog projekta održani sastanci radnih grupa stalnog Foruma privrednih komora CEFTA regiona.

Forum je osnovan 20. aprila 2007. u Beogradu, kao pandan podkomitetima za NTB i TBT, poljoprivredu, sanitarne i fitosanitarne mjere i carine i porijeklo robe, na državnom nivou. Osnovni cilj osnivanja Foruma je objedinjavanje interesa privrede regiona i zastupanje njenih stavova u primjeni CEFTA 2006, odnosno korišćenju svih mogućnosti koje ovaj sporazum predviđa.
Na sastanku su razmijenjene informacije o obimu među regionalne trgovine, trgovinitrgovinskim barijerama, stanju u sektoru poljoprivrede, kao i novinama koje proizilaze iz sporazma o slobodnoj trgovini koji su počeli da se primjenjuju u 2012. godini.
Predstavnici svih komora izložili su zahtjeve i preporuke privatnog sektora, nakon čega je konsenzusom usvojeno:

Opšte preporuke
1.    Komore prepoznaju primjenu CEFTA 2006, kao instrument za brže približavanje regiona Evropskoj uniji. Vjerujemo da vlade zemalja CEFTA potpisnica imaju isti stav i insistiramo na koordinisanim akcijama na regionalnom nivou prilikom rješavanja prioritetnih pitanja u procesu približavanja EU. U svakoj zemlji, različiti prioriteti u ovom procesu su uzrok nastanka novih NTB i onemogućavanja slobodnog kretanja robe, usluga i finansija, uključujući i nepovoljniji percepciju regiona kao investicione destinacije;
2.    Komore su pozdravile dostignuti nivo u liberalizaciji trgovine u CEFTA regionu, očekujući dalju liberalizaciju usluga i drugih pitanja obuhvaćenih CEFTA 2006, kao što su intra-regionalno približavanje u drugim oblastima utvrđenim ugovorom (javne nabavke, državna pomoć, konkurencija, ... );
3.    Komore insistiraju na punoj implementaciji CEFTA 2006, kako bi se izbjegla česta praksa uvođenja trgovinske zaštite i drugih mjera Vlade bez poštovanja procedura predviđenih sporazumom. Ovo doprinosi nesigurnosti u poslovanju, te je prepreka olakšanom kretanju robei i izaziva dodatne troškove za preduzeća. Takođe, vrlo često je praćeno uvođenjem recipročnih mjera;
4.    Loša saobraćajna infrastruktura u CEFTA regionu ima direktan uticaj na regionalni razvoj i atraktivnost regiona kao investicione destinacije. Na regionalnom nivou, vlade, uz pomoć međunarodne zajednice, međunarodnih finansijskih institucija i Savjeta za regionalnu saradnju, treba da podstaknu angažovanje u revitalizaciju pruga u regionu, posebno duž Koridora 10. CEFTA region bi trebalo da aktivnije reaguje na EU Agendu 2020. Povezana Evropa (KOM 665/3/2011);
5.    Neophodno je intenzivirti saradnju sa međuvladinim CEFTA podkomitetima u cilju bolje informisanosti radnih grupa o procesima koji se odvijaju.

Preporuke radne grupe za carinu i porijeklo robe
Dostignuti nivo trgovinske liberalizacije u okviru CEFTA 2006, nije praćen zadovoljavajućim nivoom olakšavanja kretanja robe - granični prelazi i procedure su još uvijek ograničenje zbog nekoliko razloga:
1.    Da bi se izbjege fizičke kontrole svake pošiljke, što je redovna praksa u CEFTA regionu, Komore insistiraju na regionalnom uvođenje postupka pre arrival. Za tu svrhu je potrebna bolja povezanost carinskih službi zemljama CEFTA regiona;
2.    Prioritet u zemljama CEFTA regiona trebalo bi da bude pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i implementaciji ovog sistema, uključujući povezivanje i funkcionisanje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema;
3.    Na regionalnom nivou, razdvajanje nadležnosti svih inspekcijskih službi - strogo razgraničavanje nadležnosti je potrebno kako bi se izbjeglo preklapanje kontrola inspekcijskih službi, što je trenutna praksa. Postoji potreba za usaglašavanjem dokumenata i liste proizvoda, koji su podložni kontroli od strane nekoliko inspekcija na graničnim prelazima, kako bi se smanjile nepotrebna čekanja na granici. Praksa uzimanja nekoliko istih uzoraka, za potrebe raznih inspekcija trebalo bi da bude smanjena;
4.    Nekonzistentnost razumijevanja i primjene carinskih propisa od strane carinskih službenika dovodi do nesigurnosti u protoku robe i povećava troškove;
5.    Insistirati na hitnom olakšavanju sprovođenja dijagonalne kumulacije roba između CEFTA - EFTA – EU;
6.    Jednostrano priznanje dijagonalne kumulacije robe iz EU za zemlje CEFTA, od strane Kosova, uvećalo bi obim i diversifikaciju trgovine u CEFTA regionu;
7.    Implementacija Regionalne konvencije za Pan – Euro – Med preferencijalna pravila o porijeklu treba da bude prioritet u svakoj zemlji CEFTA regiona. CEFTA poslovna zajednica insistira na nastavku aktivnosti na uključivanju u process Pan-Euro-mediteranske kumulacije porijekla i podržava proces bilateralne liberalizacije trgovine sa zemljama članicama EU-mediteranske ekonomske zone. Proces bi trebalo da bude usaglašen na regionalnom nivou prema bilateralnim sporazumima o preferencijalnoj trgovini kao uslovu za implementaciju Konvencije. Mi predlažemo da prioritet bude potpisivanje sporazuma sa zemljama potpisnicama  Agadir sporazuma.

Preporuke Radne grupe za NTB i TBT
Najčešće necarinske barijere u Regionu su sljedeće:
1.    Komplikovane procedure na graničnim prelazima- teška administracija i neusklađeno radno vrijeme carinskih i inspekcijskih službi;
2.    Nedostatak međunarodno priznatih akreditacionih i sertifikacionih tijela, kao i ovlašćenih labaratorija i nedovoljnost institucija;
3.    Problem u sprovođenju Sporazuma o priznavanju sertifikata o kvalitetu koji su potpisani početkom 2012 između Srbije i Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore;
4.    Nedostatak adekvatnog transporta i infrastrukture;
5.    Komplikovani vizni režim kada se uzme u obzir Moldavija kao potpisnica CEFTA 2006;
6.    Korupcija i kijumčarenje.

Prijedlozi za prevazilaženje NTB i TBT
1.    Potrebno je intezivirati saradnju sa međuvladinim CEFTA Podkomitetom za TBT I NTB kao i da se kontinuirano registruju barijere u trgovini i da se upute zahtjevi za njihovo otklanjanje nadležnim organima;
2.    Međusobno nepriznavanje sertifikata o kvalitetu (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska i sertifikacija za industrijske proizvode-koji su predmet primjene nacionalnog zakona) je ozbiljna prepreka za trgovinu. Zaključak odgovarajućih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, uspostavljanje odgovarajućih kriterijuma, može da bude rješenje za prevazilaženje tih prepreka;
3.    Problemi zabilježeni u oblasti infrastrukture kvaliteta ogledaju se u nedostatku institucionalizovanih akreditacionih tijela, zbog čega nije moguće dosljedno sprovoditi CEFTA sporazum. Pozitivan primjer u tom segmentu zabilježen je kada je u Beogradu, u februaru 2012, Sporazum o fito-sanitarnoj saradnji,  Sporazum o bezbjednosti hrane i Sporazum u oblasti veterinarstva potpisan između Srbije i Makedonije, kao i protokol o međusobnom priznavanju dokumenata izdatih od strane akreditovanih tijela  koji olakšavaju bilateralnu trgovinu robom između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Takvi sporaazumi bi trebalo da budu potpisani između svih zemalja potpisnica CEFTA;
4.    Mi pozdravljamo OECD instrumente za praćenje necarinskih barijera u CEFTA regionu. Njegova upotreba je osnov za objektivno identifikovanje, klasifikovanje, i ukidanje ne-tarifnih barijera u trgovini;
5.    Radna grupa za TBT i NTB pozdravlja osnivanje CEFTA trgovinskog portala, koji bi trebao da omogući da preduzetnici dobiju sve potrebne informacije u vezi izvoza, uvoza i tranzita i da doprinese transparentnosti, ana taj način i uklanjanju barijera u trgovini;
6.    Jedan dio pracedura preseliti sa graničnih prelaza za unutrašnje tržište i pomjeriti proceduru monitoringa od granice ka poslovnim subjektima, koristeći poznate metodologije u radu nadzornih tijela;
7.    Smanjenje broja pregledanih proizvoda prilikom isporuke na samo 2-3, što je na nivou EU.
8.    Usvajanje standarda EU:
-Da se nastavi brz tempo usvajanja evropskih standarda i ukidanje neusklađenih nacionalnih standarda,
-S obzirom da je većina standarda EU usvojena na engleskom jeziku, nacionalna tijela za standrdizaciju bi trebalo da dijele prevode sa drugima.

Preporuke Radne grupe za poljoprivredu, sanitarne i fitosanitarne mjere
1. Pravilna primena CEFTA sporazuma između strana;
2. Sve CEFTA komore podržavaju aktivnosti na daljoj liberalizaciji poljoprivredno prehrambenih proizvoda koji će povećati trgovinske razmjenu u regionu;
3. Razmatranje problema carina i necarinskih barijera u CEFTA regionu i pronalaženju efikasnih rešenja za ukidanje postojećih i sprečavanje novih barijera, koja bi olakšala razmjenu u regionu;
4. Inicirati sastanke i seminare iz oblasti poljoprivrede, sanitarnih i fitosanitarnih pitanja, zajedno sa relevantnim ministarstvima ekonomije i poljoprivrede u zemljama CEFTA regiona.

Sportswear free shipping | Air Jordan