You are here

Sastanak povodom početka projekta GRASPINNO PLUS

23/07/2021

Privredna komora Crne Gore je učestvovala na prvom sastanku partnera na projektu GRASPINNO PLUS, koji se sprovodi u okviru Programa Mediteran i koji predstavlja kapitalizaciju rezultata projekta GRASPINNO, koji je takođe sproveden u okviru ovog programa. Sastanak je održan onlajn, 21.7.2021. Osnovni cilj projekta je da se prenesu znanja i inovativna rješenja nastala tokom prve faze rada na projektu na nove teritorije obuhvaćene Programom Mediteran a vezano za osnaživanje javnih uprava i klastera/mreža u korišćenju zelenih specifikacija/kriterijuma u tenderima po metodologiji razvijenoj u okviru projekta. Projektni konzorcijum se sastoji od šest partnera iz četiri zemlje: Crna Gora, Italija, Grčka i Španija. Partneri su privredne komore, sektorske agencije i regionalne agencije. U ovom projektu, Privredna komora će imati ulogu primaoca znanja o metodologijama, alatima i primjerima najbolje prakse kada su u pitanju tzv. zelene javne nabavke, odnosno process javnih nabavki u kojem se posebna pažnja poklanja zaštiti životne sredine, a koje će pružati partneri koji su učestvovali u prvoj fazi projekta. S tim u vezi, zadaci Komore će biti da uradi preliminarno istraživanje vezano za stanje javnih nabavki u našoj zemlji sa posebnim osvrtom na zelene javne nabavke, odredi fokus grupe i organizuje seminare za javnu upravu i kompanije u skladu sa njihovim potrebama a vezano za metodologiju razvijenu u okviru projekta.

Prvi sastank projektnih partnera je poslužio da se predstavnici partnera međusobno upoznaju, kao i da se kroz predstavljanje radnih paketa definiše vremenski okvir i uloge svakog od partnera. Privrednu komoru Crne Gore predstavila je Sandra Perić koordinatorka projekta.