You are here

ODEON - Otvoreni podaci za evropske otvorene inovacije (Open Data for European Open iNovation)

01/02/2018

Glavni cilj Strategije Evropa 2020 je obezbijediti održivi ekonomski rast. Za dostizanje toga cilja nužno je jačanje inovacijskog potencijala i optimalno korišćenje resursa. Jedan od resursa za njegovo ostvarenje su javni∕otvoreni podaci – svi podaci koje javna tijela kreiraju, prikupljaju ili plaćaju, kao što su na primjer: geografski, statistički, podaci o vremenu i dr.

Do danas ovakvi podaci predstavljaju neiskorišćen resursa prema određenim procjenama mogli bi se koristiti za nove proizvode i usluge, što bi se moglo kvantifikovati iznosom od 40 milijardi eura godišnje na nivou EU.

U tu svrhu kreiran je projekat Odeon, na kojem je Privredna komora Crne Gore partner, a koji se realizuje  u okviru Programa Mediteran. Projekat se realizuje u periodu od 1. februara 2018. do 31. jula 2020. godine, a pripada horizontalnim projektima, prioritetna osa 1 - društvo i kreativnost (social&creative).

Osnovni cilj Odeona je da stvori novi model upravljanja na osnovu podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Ovaj projekat pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama tako što će na najbolji način koristiti otvorene podatke istovremeno osluškujući tržište i ravnajući se prema njegovim potrebama. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj svojih teritorija.

Glavni cilj Odeona je: a) da testira model i instrumente za uspostavljanje inovativnog MED klastera podataka koji bi se sastojao od MSP, novoosnovanih preduzeća i istraživačkih institucija koje mogu da razviju preduzetničku, marketinšku i socijalnu vrijednost otvorenih podataka; i b) MED klaster će dobiti podršku lokalnih održivih pružalaca usluga (tzv. čvorišta podataka - Data HUBs), to bi trebalo da bude PKCG,koji bi mogli da zainteresuju javne aktere da objavljuju kvalitetne otvorene podatke, pomažu MSP i novoosnovanim preduzećima da razviju nove proizvode i inovativne usluge usmjerene ka klijentima i građanima, da ojačaju strategije internacionalizacije, uticaj ekonomije zasnovane na podacima za održivi razvoj regiona MED i bolji kvalitet života.

Specifični ciljevi Odeona su: da poveća dostupnost slobodnih i kvalitetnih otvorenih podataka, da poveća korišćenje i ponovno korišćenje otvorenih podataka od strane činilaca četvorostruke spirale (univerziteti-privreda-država-civilno društvo) i da podrži privatne i javne činioce zainteresovane za korišćenje i ponovno korišćenje otvorenih podataka u svrhu kreiranja inovativnih usluga.

Odeon će svoje aktivnosti usmjeriti na: regionalne/nacionalne vlasti da povećaju sprovođenje politika e-uprave kroz dostupne dobre podatke (javni informacioni sistem); klastere/MSP koji se bave i podacima/digitalnim tehnologijama i strateškim sektorima MED (plavi rast, zeleni rast, kreativne industrije), posredničke organizacije koje će biti obučene da pomažu mladima, novoosnovanim preduzećima i MSP.

Glavni reztultati Odeona: 1) e-uprava javnih aktera će biti podržana: oni će naučiti o vrijednosti, kvalitetu i upotrebi otvorenih podataka/povezanih otvorenih podataka, 2) MSP promovišu ekonomiju zasnovanu na podacima (proizvodi&usluge) uz pomoć posrednika i osnažuju strategiju internacionalizacije, 3) privatno-javna partnerstva promovišu ekonomiju zasnovanu na podacima uz pomoć lokalnih čvorišta koji svoje usluge upodobljavaju potrebama javnih aktera (koji obezbjeđuju dobre otvorene podatke/povezane otvorene podatke) i privatnih aktera (tržišta).

Projekat će biti usklađen sa mapom puta EU za digitalno jedinstveno tržište i sa svim povezanim aktivnostima i uvezaće nacionalne/regionalne digitalne agende sa strategijama S3 (pametna specijalizacija) svake oblasti sa posebnim naglaskom na zeleni rast, plavi rast i kreativne industrije.

Glavni rezultati projekta

Projektni partneri su se obvezali da će postići sljedeće ciljeve:

  • Podržavanje javnih aktera i e-uprave;
  • Povećanje dostupnosti otvorenih informacija javnosti;
  • Promocija inovativnih usluga i proizvoda malih i srednjih poduzeća u oblasti otvorenih podataka;
  • Uspostava lokalnih čvorišta podataka ("Data Hub”).

Vodeći partner

Regija Veneto – Italija (Agencija za ICT i digitalnu agendu)

Projektni partneri

1) Privredna komora Crne Gore

2)  HAMAG-BICRO (Hrvatska agencija za MSP, inovacije i investicije)

3) Tehnološki park Ljubljana

4) GFOSS (Grčko slobodno otvoreno društvo za softvere)

5) SARGA (Vlada Aragona – Španija)

6) AVITEM (Agencija za održive mediteranske gradove i teritorije - Francuska)

7) CCIAA Padova (Privredna komora Padove)

8) KIM (Fondacija za tržište znanja i inovacija)

9) Regija Krit – Grčka

 

Trajanje projekta: 01. 12. 2017 - 31. 05. 2020

Kontakt: Sandra Perić

Telefon: +382 20 230 605

E-mail: speric@pkcg.org

www.odeon.interreg-med.eu

https://www.facebook.com/pg/Odeon-Project-171563376884203/posts/

Nike footwear | NIKE