You are here

EcoInn Danube - Ekološki inovativno povezan Dunavski region

30/10/2018
EcoInn Danube

Virtuelna platforma (Virtual lab), koja je zamišljena kao centralno mjesto za transnacionalnu saradnju u oblasti ekoinovacija, njihov dalji razvoj i komercijalizaciju, kao i povezivanje različitih učesnika na području Dunavske regije, razvijena je kroz projekat  „Ekološki inovativno povezan Dunavski region“ (EcoInn Danube). Platforma je dostupna na web adresi: http://ecoinnovative.eu/

Privredna komora Crne Gore pridruženi je partner na ovom projektu koji je odobren u okviru prvog poziva Dunavskog programa, po prvom programskom prioritetu „Socijalno i inovativno odgovoran Dunavski region“

Specifični cilj projekta je unapređenje okvirnih uslova za uvođenje ekološki prihvatljivih tehnologija. Privredna komora Crne Gore kao pridruženi partner na projektu, obavezna je da brojne metodologije, strategije, akcione planove, biznis studije slučaja, zajedničku izjavu sa preporukama i ostala sredstva za uvođenje i primjenu eko-inovativnih rješenja u praksu preduzeća, koja se budu razvijala i izrađivala u okviru projektnih aktivnosti prezentuje i promoviše među domaćim akterima, koje će prethodno selektovati.

Vodeći partner na projektu je Slovački Centar za naučne i tehničke informacije iz Bratisave (SCSTI), dok su ostalih 11 partnera razvojne agencije, univerziteti i tehnološki parkovi iz Njemačke, Mađarske, Češke, Slovačke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Opšti cilj projekta je da ojača saradnju svih aktera u oblasti ekoloških inovacija, sa posebnim akcentom na razvoj i praktičnu primjenu tehnoloških inovacija u Dunavskom regionu. Umrežavanje inovatora u oblasti ekosistema je usmjereno na intenzivnije generisanje konkretnih rezultata u oblasti primijenjenog istraživanja i nauke i njihov brži i efikasniji transfer u ekonomski nacionalni kontekst. Rezultat projekta će biti održiva saradnja među akterima ekoloških inovacija zasnovana na poboljšanim uslovima za razvoj i primjenu eko-inovacija čija će se izrada bazirati na realnim ekonomskim i socijalnim potrebama. Mala i srednja preduzeća će biti direktni korisnici razvijenih proizvoda i rješenja u oblasti eko-tehnologija, budući da su njihovi kapaciteti za uvođenje eko-inovacija limitirani. Projekat se bavi kreiranjem eko-inovacija, ne samo da bi podstakao prevazilaženje zelenog jaza u ekonomijama uključenih država, već i kako bi na sveobuhvatan način doprinio njihovoj konkurentnosti i održivosti.

Specifični ciljevi projekta su razvoj specijalizovanih rješenja (sredstava i mehanizama) za poboljšanje transnacionalne saradnje između svih aktera ciklusa eko-inovacija i stvaranje ambijenta za novi razvoj ekoloških tehnologija, te približavanje potražnje proizvodnog sektora i ponude istraživačkih centara. Projekat će kreirati „pametna“ sredstva za uvođenje tržišno prilagođenih i primjenljivih eko-inovativnih tehnoloških rješenja kao i edukativni rad na unapređenju znanja i vještina organizacija za podršku biznisu, usljed utvrđenog hroničnog nedostatka informacija o konkretnim mogućnostima korišćenja sredstava i metodologija za podršku eko-inovativnim tehnologijama.

Osnovne aktivnosti: dokumentovane edukativne aktivnosti koje obuhvataju organizovanje i održavanje tri trening ciklusa i dva zelena inovativna foruma, uključujući i trening koji će pomoći akterima inovacija da razviju i koncipiraju svoje inovativne ideje, dva sastanka selektovanih nacionalnih aktera o strategiji i akcionom planu za primjenu eko-inovativnih znanja u praksi, pet lokalnih i dvije međunarodne radionice za povezivanje korisnika i tvoraca tehnoloških inovacija  za svaku zemlju učesnicu u projektu. Izrada strategija za unapređenje institucionalnog i infrastrukturnog okvira za razvoj i inovacije se odnosi na kompletiranje jedne zajedničke međunarodne strategije i jednog akcionog plana za primjenu rezultata eko-inovativnih istraživanja u praksi na nivou Dunavske regije, jedna zajednička izjava sa preporukama kreatorima politika u zemljama Dunavske regije. Kreiranje sredstava za unaprjeđenje ambijenta za primjenu eko-inovativnih rješenja u praksi predviđa organizovanje tri virtuelne laboratorije, jednu bazu podataka sa selektovanim akterima inovacija, jednu metodologiju za izradu nacionalnog plana, jednu metodologiju za izradu akcionog plana, jednu metodologiju za ispitivanje potreba i kapaciteta za primjenom eko-inovacija, jedne šeme i jednog biznis plana za uspostavljanje i operativnost virtuelne laboratorije, jedan vodič za prevođenje eko-inovativnih rješenja na tržište, jedan plan održivosti i pet biznis studija slučaja o uvođenju i primjeni ekoloških tehnologija u proizvodni proces preduzeća.

trace affiliate link | 2020 Men's Air Jordan 1 Mid "Light Smoke Grey" 554724-092 , Worldarchitecturefestival 2021