You are here

Predsjednik

Predsjednika Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora Komore. Predsjednik Komore bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Predsjednik Komore:

 • predstavlja Komoru;
 • rukovodi radom Komore;
 • usmjerava rad Komore i njenih organa;
 • utvrđuje predloge opštih akata koje razmatra ili donosi Upravni odbor Komore;
 • usmjerava i vrši koordinaciju saradnje sa državnim organima Republike Crne Gore i drugim organima i organizacijama;
 • usmjerava saradnju sa privrednim komorama stranih zemalja i drugim međunarodnim i nacionalnim ekonomskim organizacijama i asocijacijama;
 • usklađuje rad i aktivnosti Komore i njenih organa;
 • ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i organizacijama poslodavaca na nivou Crne Gore, kao i sa organizacijom sindikata u Stručnoj službi Komore;
 • predlaže izbor i razrješenje potpredsjednika i generalnog sekretara Komore;
 • predlaže članove odbora iz člana 55 ovog statuta;
 • donosi akt o organizaciji i sistematizaciji u Stručnoj službi Komore;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Stručnoj službi Komore u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi;
 • određuje predstavnike Komore u druge organe i tijela u kojima Komora ima svoje predstavnike u skladu sa važećim propisima, a na zahtjev drugih organa i organizacija;
 • određuje visinu naknade za usluge Komore;
 • odobrava službena putovanja u inostranstvo;
 • obavlja i druge poslove u funkciji poslovodnog organa.

Predsjednik Komore određena ovlašcenja iz svog djelokruga može prenijeti na druga lica.

Dr Nina Drakić je predsjednica Privredne komore Crne Gore

Rođena je 1980. godine u Podgorici. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore 2003. godine, a zvanje doktora ekonomskih nauka stekla 2018. godine na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Autorka je više naučnih radova, a posjeduje licence za poslove brokera i investicionog menadžera, te trenera korporativnog upravljanja. Usavršavala se u Japanu i Turskoj. Radila je na projektima USAID, Svjetske banke, GIZ-a i UNDP-a.

Od 2010. godine radi u Privrednoj komori Crne Gore, gdje je pored ostaloga obavljala poslove direktorice Sektora za istraživanja i analize, te potpredsjednice Privredne komore, a od 1. septembra 2021. godine vršila je dužnost predsjednice ove asocijacije. Autor i koautor je  brojnih ekonomskih analiza, a učestvovala je u implementaciji više međunarodnih projekata.

Drakićeva ima bogato iskustvo u radu sa privredom, a kao njen zastupnik učestvovala je u brojnim radnim grupama i tijelima Vlade, među kojima su Savjet za suzbijanje sive ekonomije, Savjet za konkurentnost, Savjet za privatizaciju, Savjet statističkog sistema Crne Gore i dr. Svoj doprinos daje i pregovorima Crne Gore sa Evropskom uniju, kao članica Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi i 30 - Vanjski odnosi.