You are here

Predsjednik

Dr Nina Drakić

Predsjednika Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora Komore. Predsjednik Komore bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Predsjednik Komore:

 • predstavlja Komoru;
 • rukovodi radom Komore;
 • usmjerava rad Komore i njenih organa;
 • utvrđuje predloge opštih akata koje razmatra ili donosi Upravni odbor Komore;
 • usmjerava i vrši koordinaciju saradnje sa državnim organima Republike Crne Gore i drugim organima i organizacijama;
 • usmjerava saradnju sa privrednim komorama stranih zemalja i drugim međunarodnim i nacionalnim ekonomskim organizacijama i asocijacijama;
 • usklađuje rad i aktivnosti Komore i njenih organa;
 • ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i organizacijama poslodavaca na nivou Crne Gore, kao i sa organizacijom sindikata u Stručnoj službi Komore;
 • predlaže izbor i razrješenje potpredsjednika i generalnog sekretara Komore;
 • predlaže članove odbora iz člana 55 ovog statuta;
 • donosi akt o organizaciji i sistematizaciji u Stručnoj službi Komore;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Stručnoj službi Komore u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi;
 • određuje predstavnike Komore u druge organe i tijela u kojima Komora ima svoje predstavnike u skladu sa važećim propisima, a na zahtjev drugih organa i organizacija;
 • određuje visinu naknade za usluge Komore;
 • odobrava službena putovanja u inostranstvo;
 • obavlja i druge poslove u funkciji poslovodnog organa.

Predsjednik Komore određena ovlašcenja iz svog djelokruga može prenijeti na druga lica.

Dr Nina Drakić je V.D. predsjednica Privredne komore Crne Gore.

Drakićeva je već više od deceniju zaposlena u Privrednoj komori. Obavljala je poslove stručne saradnice, direktorice Sektora, savjetnice predsjednika, a u prethodnom periodu i funkciju potpredsjednice Komore.  

Dr Nina Drakić ima značajno iskustvo u saradnji sa privredom i državnim organima, posebno kroz participaciju u vladinim tijelima od najvišeg značaja. Dužnosti predsjednice Komore obavljaće do izbora novog predsjednika/ce ove poslovne asocijacije.