You are here

Potrebna dokumentacija

ATA karnet dokumenta

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE ATA KARNETA ZA PRAVNA LICA:

1. Popunjen Zahtjev i Izjava;
2. Popunjen obrazac za evidentiranje poslovnih partnera;
(PIB, MBR, Šifra djelatnosti, račun u banci, PDV evidencioni broj...PRAVNOG LICA – PODNOSIOCA ZAHTJEVA)
3. Robna lista sa količinom, težinom i vrijednošću za svaku pojedinačnu stavku – dostaviti je na e-mail: ata@pkcg.org;
4. Ovjerena fotokopija upisa u privredni registar ili fotokopija uz original na uvid sa svim izmjenama;
5. Potvrda o evidentiranju za PDV korisnika;
6. Potvrda o PIB registraciji;
7. *U slučaju da Nosilac karneta (direktor, predsjednik, vlasnik itd.) nije u mogućnosti da lično potpiše i podigne ATA karnet potrebno je da osoba koja će to izvršiti ima i ovlašćenje “za potpis karneta i preuzimanje” (na memorandumu pravnog lica) uz ličnu kartu na uvid;
8. Ovlašćenje “da mogu zastupati ATA karnet na carinskim prelazima” za Zastupnika – osobe koje putuju i prijavljuju ATA karnet carinarnicama (1 ili više osoba) uz lične karte na uvid;
9. Dokaz o uplati (uplatnica ili ovjeren izvod iz banke);
10. Karton deponovanih potpisa.

ZA FIZIČKO LICE:

1. Popunjen Zahtjev i Izjava;
2. Lična karta na uvid; 
3. Dokaz o uplati (uplatnica ili ovjeren izvod iz banke).
* Muzičke grupe se vode kao fizička lica, sem ako su registrovane kao pravna lica, a na Zahtjevu i Izjavi se insistira da se potpišu svi članovi grupe koji putuju.