You are here

Stvoriti uslove za razvoj kruz turizma

05/08/2014

Luke u Boki Kotorskoj i Baru mogu biti veoma konkurentne destinacije za kruzere ostalima u Mediteranu, ali je potrebno pravovremeno reagovati – razviti neophodnu infrastrukturu, definisati ovaj vid turizma zakonom i unaprijediti njegovu promociju, navodi u intervjuu Glasniku Goran Čolović, vlasnik turističke agencije „Gorbis“.

Odbor udruženja turizma Privredne komore, nedavno je, upravo nakon Čolovićevog obrazloženja, donio zaključak da se nadležnima uputi inicijativa u pravcu obezbijeđivanja uslova za razvoj kruz turizma u Crnoj Gori, što je bio povod da razgovaramo sa ovim uspješnim turističkim poslenikom.

Glasnik: Crna Gora postaje sve zanimljivija kruz-destinacija. U kojoj mjeri kruzeri utiču na razvoj turizma u našoj zemlji?
G. Čolović: Zvanično, kruzeri ne utiču na razvoj našeg turizma. Međutim, oni igraju veoma važnu ulogu prije svega, sa aspekta izletničkog turizma. Naime, kada se posmatraju jednodnevni izleti, najveći broj gostiju je upravo sa kruzera, što se odražava na prihode države i gradova (kroz takse i poreze), kao i muzeja, restorana, suvenirnica, prevoznika, vodiča, dakle svih učesnika izletničkog turizma. Karakteristika kruz turizma je i to što su turisti, za vrijeme trajanja jednodnevne posjete, u prilici da vide samo ono što je dobro i kvalitetno u Crnoj Gori, bez mogućnosti uvida u nedostatke koji se inače spoznaju dok boravite više dana. Valja tu pomenuti i značaj besplatnog marketinga, pošto se, za vrijeme putovanja, na brodu prikazuju filmovi i fotografije države i grada u koje pristaje, a takođe na njihovim web portalima i u brošurama. Ovaj vid turizma je značajan i sa aspekta multinacionalnosti izletnika koji su, što je vrlo važno, iz zemalja zapadne Evrope, Amerike, Azije, te samim tim i sa većom platežnom moći od gostiju koji inače borave u Crnoj Gori.

Glasnik: Odbor udruženja turizma Privredne komore donio je zaključak da se nadležnima uputi inicijativa da se obezbijede uslovi za razvoj ove vrste turizma. Koji su aktuelni problemi koje je potrebno riješiti da bi se ovo i ostvarilo? Da li je kruz turizam, po Vašem mišljenju, adekvatno regulisan crnogorskim zakonima?
G. Čolović: Aktuelni problem koji treba pod hitno rješiti je nedostatak potrebne infrastrukture, u prvom redu luka za prihvat brodova, pa samim tim i gostiju. Za sada, samo jedna luka – Kotor ima odobrenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva za prihvat brodova, a više njih zadovoljava uslove za međunarodni saobraćaj, u prvom redu luke Risan i Zelenika u zalivu Boke, kao i luka Bar. Zbog čega je to tako sigurno odgovor ima nadležno Ministarstvo. Mora se pokazati da su državni interesi Crne Gore na prvom mjestu.
Takođe, kruz turizam je u potpunosti nedefinisan Zakonom o turizmu, čime se stvaraju brojni problemi u praksi. Luke koje su međunarodne moraju biti pod kontrolom države, te je pod hitno potrebno izmjeniti zakone o turizmu, lukama, saobraćaju, kao i o lokalnim taksama.
Potrebno je uvrstiti sajmove kruz industrije, a to su dva sajma godišnje, evropski i svjetski, u obavezan kalendar sajmova Nacionalne turističke organizacije. Tako bi se obezbijedio profesionalan i kvalitetan nastup Crne Gore kao kruz destinacije. Jer, ne treba da zaboravimo na veliku konkurenciju zemalja Mediterana, kao i to da je kruz industrija jedini vid turizma koji bilježi stalan porast, što prati izgradnja novih brodova sa sve većim kapacitetima. Boka Kotorska sa četiri zaliva i luka Bar mogu biti velika potencijalna konkurencija lukama na Jadranu, ali ako reagujemo - na vrijeme.

Glasnik: Pominjali ste na Odboru da u ovoj oblasti postoji nelojalna konkurencija. Molimo Vas, objasnite.
G. Čolović: Država ne smije dozvoliti monopol i dominantan položaj na tržištu, kojim se ugrožava funkionisanje tržišta i ravnopravnost. Imamo klasičan primjer: preduzeće Luka Kotor AD, koje je 85% u vlasništvu grada i države, koristi monopolski i dominantan položaj kao zakupac kod morskog dobra i jedina međunarodna luka, te osniva više preduzeća za obavljanje uslužnih djelatnosti koje se odvijaju u samoj luci. Naravno, uslijedile su brojne pritužbe kruz kompanija i domaćih agencija.
U okruženju i svijetu, luke se ne mogu baviti komercijalnim poslovima, već samo izdavanjem - koncesijama lučke infrastrukture, sidrišta, veza, parkinga.

Glasnik: Kako Vi, kao privrednik, vidite rješenje problema kruz turizma u Crnoj Gori?
G. Čolović: Potrebno je odrediti jasne ciljeve Crne Gore kao turističke destinacije, samim tim i planove za razvoj i kruz industrije. Urediti plansku dokumentaciju, čime će se obezbijediti mogućnost razvoja i potrebnih ulaganja. Obezbjediti ravnopravan položaj na tržištu koji jedino omogućava pravilan razvoj Crne Gore. Obezbijediti kvalitetan razvoj poljoprivrede i industrije, čime bi jasno bio definisan domaći proizvod. Tačno i nedvosmisleno urediti zakone, te sankcije za njihovo nepoštovanje.
Vlada i Skupština Crne Gore, te političke partije moraju postaviti čvrst konsenzus kada je u pitanju nešto što je od vitalnog značaja za državu i njene stanovnike. Samim tim potrebno je obezbijediti da što veći broj stručnih ljudi, sa iskustvom, bude involviran u kreiranje odluka koje se tiču turizma.

Glasnik: Kakva su Vaša očekivanja od ovogodišnje turističke sezone? Da li smo, po Vašem mišljenju, spremno dočekali goste ili se ponavljaju propusti iz prethodnih godina?
G. Čolović: „Gorbis“ je već završio 2014. godinu, i operativno odrađuje ugovoreno, a u toku su pripreme za 2015. i 2016. godinu.
Crna Gora nije u mogućnosti da bude spremna za ljetnu sezonu, jer nemamo ono što je osnovno- hotelske kapacitete, a nećemo ih, kako stvari stoje, ni imati u skoroj budućnosti. Ono što imamo je ogroman kapacitet u privatnom smještaju koji treba pravilno organizovati i urediti kako bismo ga mogli ponuditi tržištu. Time bi se sezona značajno produžila, ali je za to obavezno i povećanje frekvencije avio letova – uvođenje više low cost kompanija.
U ovoj sezoni očekujemo pad ruskog tržišta, zbog događaja koji su prethodili u Ukrajini, ali i brojne individualne goste s obzirom na velike mogućnosti izletničkog turizma i niske cijene usluga u odnosu na region.
Propusti koji se ponavljaju tiču se problema putne i komunalne infrastrukture te građevinskih radova, nemjerljiva su šteta već godinama.

Glasnik: Agencija „Gorbis“ posluje gotovo dvije decenije. Koji je recept za takvu dugovječnost? Da li je u tome jako važno to što sarađujete sa brojnim partnerima iz inostranstva?
G. Čolović: Ako želite da istrajete u nekom poslu, morate u njega vjerovati i voljeti ga, a to znači raditi korektno, poštovati klijente i pratiti trendove u svijetu. Agencijski posao se puno promijenio u protekle dvije decenije. Danas je veoma važno da se agencija oprijedeli za segment usluga kojim će se baviti, jer je jako teško raditi sa više polja, a kvalitet ne dovesti u pitanje.
Naravno da nam je važno što imamo brojne direktne partnere iz inostranstva, čiji renome je na svjetskom nivou. Moramo stalno održavati kvalitet usluge, zajedno sa saradnicima iz Crne Gore koji su sastavni dio našeg uspjeha. Naime, danas Crna Gora može da ponudi odlične usluge prevoza, vodiča, restorana, izletišta...

Glasnik: Koji su planovi Vaše agencije za blisku budućnost?
G. Čolović: Stalno pratiti želje klijenata i kretanje tržišta i osmišljavati nove projekte što će omogućiti još bolje pozicioniranje na ino tržištu.

Sport media | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE