You are here

Podrška MSP – HORIZON 2020

26/01/2015

Seminar „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, održan je 26. januara 2015. godine.

Namjera organizatora je bila da se predstave konkretni oblici saradnje i pomoći koji će crnogorskim preduzećima, od kojih mali broj ima kapacitet da samostalno upravlja složenim procesom kandidovanja projekata, olakšati pristup sredstvima iz programa HORIZON 2020.

Predstavnica Privredne komore Dragana Šofranac je podsjetila da se ova asocijacija privrednika, kroz prethodne edukativne aktivnosti, bavila temama koje čine okosnicu Programa Horizon 2020 i prije nego što je on nastao kao odgovor na krizu konkurentnosti evropske ekonomije.

Horizon 2020, objasnila je ona, reflektuje prioritete Evropske Unije u dostizanju rasta i zapošljavanja, kroz ulaganje u inovativne poslovne ideje sa komercijalnim potencijalom i njihovo približavanje tržištu, velike investicije u ključne tehnologije, jačanje vodeće uloge industrije u inovacijama, bolji pristup kapitalu i šira podrška za mala i srednja preduzeća.

- Visina iznosa koji Crna Gora bude povukla iz ukupnog budžeta Programa Horizon 2020 koji je objedinio sve okvirne programe za istraživanja i inovacije, neće biti samo indikator kapaciteta da se koriste evropski fondovi, već ukupnog razumijevanja strateških dokumenata EU i spremnosti da se slijede u njima definisane razvojne politike. Zbog svoje utemeljenosti na najkrupnijim socijalnim izazovima Evrope danas, obim učešća u programu H2020 čiji budžet iznosi 79 milijardi eura, biće jasna poruka budućim investitorima o našoj sposobnosti da stvaramo nova radna mjesta i prisvajamo profit u oblastima koje su označene kao ključne u osiguranju konkurentnosti evropske ekonomije  –rekla je Šofranac.

Prema njenim riječima, sprovođenje programa u Crnoj Gori ni u jednom segmentu ne smije biti prepušteno pojedinačnoj inicijativi i preduzimljivosti, već se mora razraditi sistemski pristup podrške uključivanju MSP u Horizon 2020.

- Privredna komora će biti dio te sistemske podrške u nastojanju da se što veći broj preduzeća uključi u program Horizon 2020, a i sama će kao institucija učestvovati u apliciranju i sprovođenju projekta – kazala je ona.

Ohrabruje, dodaje Šofranac, pojednostavljni pristup programu kroz jedinstvenu ulaznu tačku za mala i srednja preduzeća, jednostavnije evaluacione kriterijume i riješeno pitanje intelektualne svojine, kao kompromis između pravne sigurnosti i fleksibilnosti.

Pozitivna odlika ovog programa je i otvorenost - obraćanje širokom spektru učesnika, a ne samo onima koji su visoko inovativni.

- Posao će u velikoj mjeri olakšati postojanje finansijske podrške tokom cijelog inovacionog ciklusa. Naime, finansijska podrška se odnosi i na prvu fazu pisanja koncepta biznis ideje, testiranje njene naučne i tehničke izvodljivosti i komercijalnog potencijala u iznosu od 50.000 eura. Demonstracija i razvoj biznis plana, realizacija proizvoda i usluga biće podržana sa grantom u iznosu od 500.000 do 2,5 miliona eura – objasnila je Šofranac.

Program Horizon 2020, njegovu osnovnu strukturu i pravila učešća predstavila je Nataša Vujnović Sedlar sa Univerziteta u Novom Sadu, koja je Nacionalna kontakt osoba za evropske projekte u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Ona je podsjetila da je Evropska unija u januaru 2014. godine otvorila novi program finansiranja nauke i tehnološkog razvoja nazvan Horizon 2020, koji traje šest godina i karakteriše ga povezivanje istraživanja i inovacija, fokus na društvenim izazovima i otvorenost za sve učesnike. Pravo učešća u Horizonu 2020 imaju mala i srednja preduzeća, velike kompanije, istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, kao i vladine, nevladine i privatne organizacije, institucije i dr.

Cilj programa Horizont 2020 je osloboditi potencijal za privredni i opšte društveni razvoj koji leži u istraživanju i inovacijama, kako bi Evropa postala lider u naučnim istraživanjima, proizvodnji inovativnih proizvoda i usluga i kako bi se istraživački kapaciteti stavili u službu rješavanja savremenih društvenih izazova.

- Horizont 2020 je evropski program, koji zahteva prekograničnu, panevropsku saradnju i povezivanje, čiji rezultati pomeraju naučne i privredne domete na evropskom nivou. Svi koji se prijavljuju za ovaj program, moraju meriti svoj doprinos ciljevima programa upravo iz tako postavljene evropske perspektive – rekla je Vujnović Sedlar.

Program se sastoji iz tri osnovne komponente: 1) Izvrsnost u nauci - za finansiranje najzanimljivijih naučnih istraživanja opredijeljeno je 24,4 milijarde eura; 2) Liderstvo u industriji – program podrške inovativnih malih i srednjih preduzeća koji uključuje i Instrument za mala i srednja preduzeća, zatim mehanizme za olakšavanje pristupa finansiranju za inovativna preduzeća, kao i program podrške razvoja ključnih industrijskih tehnologija, za što je izdvojeno 17 milijardi eura; 3) Društveni izazovi – podrška istraživanju i inovacijama usmjerenim na društvene izazove u oblasti zdravlja, hrane, energije, transporta, klime i životne sredine, društva i bezbjednosti.

Postoje različiti načini kako mala i srednja preduzeća mogu da učestvuju u programu Horozont 2020, međutim najčešći su: Instrument za mala i srednja preduzeća i Konzorcijumski projekti

O Instrumentu za mala i srednja preduzeća za koji je EU ukupno izdvojila 2,8 milijardi eura za period 2014-2020. godine, govorila je Biljana Petrović iz Privredne komore Srbije, EEN, Nacionalna kontakt osoba za Mala i srednja preduzeća.

- U skoro svim komponentama Horizona 2020 preporučuje se učešće malih i srednjih preduzeća. Svi koji se prijavljuju za ovaj program, moraju mjeriti svoj doprinos ciljevima programa upravo iz tako postavljene evropske perspektive – rekla je Petrović.

Objasnila je da je MSP instrument direktna podrška malim i srednjim preduzećima sa velikim potencijalom rasta, finansiranje koje je namijenjeno inovativnim idejama koje se mogu pretvoriti u uspjeh na tržištu. On je podrška razvoju visoko rizičnim inovativnim idejama i nudi smjernice kako da se identifikuju i privuku strane investicije.

Na kraju gošće iz Srbije predstavile su tehnike konkurisanja za Horizon 2020, potrebnu dokumentaciju, te dale korisne savjete crnogorskim preduzećima koja imaju mogućnost da apliciraju za sredstva po ovom Programu.

Seminar u Komori je organizovan u okviru sprovođenja NEXT IPA Adriatic projekta.

latest Running | Película adidas vs Puma (2016) , Running Correr