You are here

Kodeks poslovne etike

Kodeks poslovne etike

Skupština Privredne komore Crne Gore je na sjednici održanoj 8. aprila, 2011. godine, usvojila Kodeks poslovne etike.

Ovim Kodeksom utvrđuju se osnovna načela etičkog ponašanja poslovnih subjekata u okviru crnogorske poslovne zajednice.

Određivanjem etičkih kriterijuma doprinosi se transparentnijem i efikasnijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Crnoj Gori sa poslovnom sredinom u kojoj djeluju.

Cilj Kodeksa je da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti privrednih subjekata u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela poštenja i savjesnosti i da unaprijedi transparentnost poslovanja.

Obavljanje privrednih djelatnosti u skladu sa zahtjevima etike i standardima poslovnog morala, dio je poslovne politike svake članice Komore i njegov doprinos afirmisanju etičkog poslovanja.

Ovdje možete preuzeti Kodeks.