You are here

Industrijska proizvodnja

Struktura industrijske proizvodnje, 2010.-2019. godine (u %)

Industrijska proizvodnja je u 2019. u odnosu na prethodnu godinu niža za 6,3%. Posmatrano po sektorima, proizvodnja u sektoru vađenja ruda i kamena bilježi rast od 20,8%, dok su dva sektora zabilježila pad u proizvodnji: prerađivačka industrija od 10% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom od 7,1%.

Dominantan sektor je prerađivačka industrija koja je u 2019. godini činila 50,7% ukupne domaće industrije, zatim proizvodnja električne energije 38,5% i vađenje ruda i kamena 10,8%. U prerađivačkoj industriji najveće učešće imaju: proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala, proizvodnja mašina i opreme, proizvodnja osnovnih metala, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata i proizvodnja prehrambenih proizvoda.