You are here

Deklaracija evropskih komora javnog prava

Deklaracija

Mi, Komore Austrije, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Luksemburga, Holandije i Španije, kao i Komore Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Turske smo evropske komore ustanovljene u skladu sa javnim pravom.

I.    Za šta se zalažemo – naša misija i ciljevi:
• Opredijeljene smo za tržišnu ekonomiju, evropski socijalni model i evropske vrijednosti koje proizilaze iz zajedničke istorije i kulture.
• Obuhvatamo kompanije svih veličina i iz svih sektora, koje su formiranena osnovu naših zakona. Zastupamo opšte interese kompanija koje su naši članovi, a nama uglavnom upravljaju demokratskim putem birani predstavnici poslovne zajednice. Stoga, mi zastupamo opšti ekonomski interes naših zemalja i snažno se zalažemo za slobodu i konkurentnost.
• S obzirom da predstavljamo ekonomiju u cjelini, imamo posebnu odgovornost za makroekonomski i društveno-politički razvoj naših zemalja. Takođe, garantujemo da se glas malih, srednjih i velikih preduzeća jednako čuje. Dakle, naš rad ima uticaj na poslovno okruženje, stopu zaposlenosti, rast prihoda naših zemalja, te stoga doprinosimo ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti.
• Naše komore, u svom svojstvu menadžera promjena – snažan su i pouzdan partner vladama u pogledu sprovođenja nacionalnih programa reformi. To pomaže dostizanju EU 2020-ciljeva i ekonomskom rastu kako u našim zemljama tako i u Evropi.
• Vjerujemo da su odgovorna otvorena tržišta ključ ekonomskog rasta i razvoja, te se stoga zalažemo za efektivan i efi kasan trgovinski sistem u globalizovanom svijetu. Promovišemo globalnu trgovinu kroz snažnu posvećenost otvorenim tržištima kroz multilateralne, regionalne i bilateralne sporazume slobodne trgovine i sporazume o liberalizaciji stranih ulaganja.
Težimo ka:
• Konkurentnosti preduzeća u konkurentnom ekonomskom okruženju, omogućavajući/promovišući održivi razvoj;
• pravnom okviru koji će biti podrška preduzetništvu;
• unapređenju poslovne zajednice malih i srednjih preduzeća;
• stabilnoj globalnoj ekonomiji sa istinski otvorenim tržištima;
• visoko obrazovanoj i obučenoj radnoj snazi, koja se uklapa u ekonomiju baziranu na znanju;
• ekonomskom razvoju u regionima;
• održivoj, temeljenoj na znanju i inovativnoj ekonomiji;
• kvalitetnim radnim mjestima u fl eksibilnom i bezbjednom okruženju;
Svi naši proizvodi i usluge proizilaze iz gore navedenih ciljeva i doprinose pozitivnom razvoju društva i ekonomije naših zemalja.

II.    Kako mi to radimo – naši zadaci i usluge:
• Javne funkcije: Mi smo snažan, efi kasan i pouzdan partner svojim vladama i lokalnim organima. Nama su povjerene javne funkcije, kojima se bolje upravlja preko predstavnika oslovne zajednice, npr. stručno osposobljavanje, poslovni registar, spoljna trgovina i promovisanje izvoza, osnivanje preduzeća, nadzor tržišta u cilju obezbjeđenja fer-pleja i arbitraža. Mi vršimo ove funkcije i usluge ekonomičnije nego što bi to bilo u organizaciji državnih organa.
• Stručno usavršavanje: U mnogim evropskim zemljama, mi smo glavni pružaoci visoko kvalitetne, stručne obuke temeljene na bazi potreba, učenja na daljinu i cjeloživotnog učenja. Naše obuke su izuzetno cijenjene. Na godišnjoj osnovi, sve komore javnog prava zajedno obuče više od 2.200.000 polaznika i pojedinaca. Na taj način pomažemo ljudima da uđu na tržište rada, smanjimo nezaposlenost i obezbijedimo preduzećima osposobljenu radnu snagu koja im je potrebna.
• Internacionalizacija: Angažovani smo na promovisanju internacionalizacije preduzeća, naročito malih i srednjih i u tom smislu unapredjenju jedinstvenog tržišta. Promovišemo izvoz i nudimo širok spektar usluga internacionalizacije. Ukupno, širom svijeta smo zastupljeni preko 472 trgovinska predstavništva i na godišnjoj osnovi pružimo asistenciju preduzećima u 700.000 slučajeva tokom njihovog poslovanja u inostranstvu. Na evropskoj osnovi dio smo Evropske mreže preduzeća (Enterprise Europe Network) i pomažemo preduzećima da iskoriste mogućnosti unutrašnjeg tržišta i razviju prekograničnu saradnju i biznis.
Mi, Evropske komore javnog prava, imamo jedinstveno razumijevanje biznisa i uvid u lokalni poslovni ambijent. Mi smo mjesto za istraživanje i praćenje sa instrumentima kreiranim za sakupljanje strateških informacija o poslovnom ambijentu i konkurenciji. Mi smo ključno čvorište za pristup poslovnim informacijama koje bi bilo izuzetno skupo ponovo rekonstruisati.
• Preduzetništvo: Podstičemo preduzetništvo zalaganjem za preduzetničko poslovno okruženje, dobru regionalnu infrastrukturu i manje obimne i efi kasnije propise. Osim toga, pružamo konkretnu pomoć u pokretanju biznisa, a pomažemo i rast postojećih biznisa: Svake godine, pružimo savjetodavne usluge za 1.000.000 budućih preduzetnika.
• Menadžeri promjena: U pogledu implementacije EU 2020-ciljeva, mi smo idealan i pouzdan akter koji doprinosi i podstiče strukturalne privredne reforme.
• Procjena (nacrta) zakona i pravnog sistema: Zahvaljujući našoj povezanošću sa poslovnom zajednicom, posjedujemo detaljno znanje iz svih oblasti ekonomije. Zahvaljujući ovoj ekspertizi i zastupanju opštih ekonomskih interesa, vrijedni smo savjetnici vlada i drugih tijela u pogledu velikog broja pitanja iz oblasti biznisa, ekonomskih pitanja i zakonodavstva.
Zastupajući više od 17.3 miliona kompanija, dajemo svoje mišljenje lokalnim, regionalnim, nacionalnim i evropskim organima i institucijama.
• Regionalni i lokalni ekonomski razvoj: Osnovni razlog postojanja komora su regionalni i t eritorijalni razvoj. Svojim angažovanjem u lokalnim inicijativama i pružanjem podrške poslovanju na dnevnoj osnovi, na jedinstven način doprinosimo ekonomskom prosperitetu i konkurentnosti preduzeća i teritorija.

III. Zašto ove zadatke bolje obavljaju komore – naša dodata vrijednost:
Odgovorno i izbalansirano zastupanje: Univerzalno članstvo osigurava slobodu, stvara legitimitet i vodi ka efektivnoj i efi kasnoj samoupravi. S obzirom da zastupamo privredu u cjelini, takođe smo usmjereni na srednje i dugoročne ciljeve, prije nego na lobiranje za pojedinačne ili kratkoročne interese. Stoga, mi doprinosimo koherentnosti ekonomske i socijalne politike i stabilnom i pouzdanom pravnom okviru za preduzeća.
• Zastupanje opštih interesa i balansiranje interesa: Putem komora javnog prava, sve kompanije, bez obzira na njihovu veličinu i fi nansijska sredstva, imaju mogućnost da unesu svoje potrebe i brige u politički proces. Mi generišemo i uspostavljamo ravnotežu izmedju interesa različitih sektora privrede i štitimo interes ekonomije u cjelini. Na taj način izbjegavaju se polarizacije i dovodi do dublje povezanosti društva. Ravnopravno uključivanje svih preduzeća garantuje neutralnost i objektivnost.
• Efi kasnost u pružanju usluga: Zahvaljujući našoj širokoj osnovi, povezanošću sa preduzećima i našim ekspertskim znanjima, u partnerstvu sa vladama možemo pružiti usluge efi kasnije jeftinije i prilagođenije potrebama poslovanja, a istovremeno postižući bolje rezultate, npr. stručno osposobljavanje, ili promocija izvoza.

IV. Ko smo mi - naše organizacije:
• Nas čine kompanije svih veličina i iz svih sektora, koje posluju u skladu sa našim nacionalnim zakonima. Zastupamo opšte interese kompanija koje su naši članovi, a nama uglavnom upravljaju demokratskim putem birani predstavnici poslovne zajednice.
• Vršimo niz javnih poslova i radimo na razvoju svojih regiona, izmedju ostalog u pogledu stručnog obrazovanja, edukacije, internacionalizacije i osnivanja biznisa. Ove javne funkcije koje su nam povjerene, obavljamo na efi kasan način, pružajući usluge ekonomiji u cjelini.
• Mi smo nezavisni pravni subjekti, koji podliježu kontroli zakonitosti nacionalnih, regionalnih ili lokalnih vlasti. Ovaj nadzor ne ograničava našu nezavisnost i potpuno poštovanje naše institucionalne misije.
• Sistem komora javnog prava u skladu je sa evropskim zakonom: Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije (CJEU) obavezna registracija ili članstvo u profesionalnim organizacijama ili organima smatra se zakonitim, budući da obezbjeđuje poštovanje moralnih i etičkih načela i disciplinske kontrole članova, što su zahtjevi koji su vrijedni zaštite.
Prema CJEU, nacionalni zakoni koji regulišu obaveznu registraciju kod profesionalnog društva samim tim su uskladjeni sa evropskim pravom.
• Mi smo registrovani u transparentnom registru Evropske unije i članice smo Eurochambres-a, Evropske asocijacije privrednih komora.

Fajlovi: