You are here

Želite da osvojite nove kupce i tržišta u inostranstvu?

U tom slučaju, neophodno je da uzorke svojih proizvoda privremeno iznesete u inostranstvo, radi prezentacije Vašim potencijalnim kupcima ili izlaganja na sajmovima i izložbama. Pritom Vam je potreban brz i jednostavan prelazak državnih granica, bez plaćanja carine ili davanja posebnih garancija - što Vam omogućuje ATA KARNET.

Šta je ATA karnet?
ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine u slučaju kada je na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svijetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.
ATA je skraćenica. To je kombinacija početnih slova francuskih riječi “Admission Temporaire” i engleskih riječi “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz.

Koje su prednosti ATA Karneta?
- Pojednostavljivanje carinskih postupaka korišćenjem jedne isprave za sve carinske transakcije (privremeni izvoz, tranzit, privremeni uvoz, ponovni izvoz i ponovni uvoz).
- Plaćanje carine i drugih dažbina, poreza ili polaganja depozita, uobičajeno kod privremenog uvoza u pojedinačnu zemlju postaje nepotrebno.
- Važenje ATA karneta do jedne godine omogućava njegovo višestruko korišćenje za privremeni uvoz u jednu ili više zemalja članica ATA sistema sa istom robom.
- Za carinu ATA karnet znači manje administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne dažbine, ne bude li ponovnog izvoza.

Kako doći do ATA karneta?
Karnete izdaju isključivo privredne komore, članice međunarodnog ATA garantnog lanca. Internet stranica (www.iccwbo.org) je prozor u svijet ATA karneta. Klikom na ATA karnet ikonu dobićete podatke o organizaciji koja izdaje ATA karnet u svakoj zemlji članici ATA lanca.
E-mail adresa, poštanska adresa, telefon i telefax- svi se ti podaci mogu naći na ICC internet stranici, plus linkovi na internet stranice za pojedinačnu zemlju. Nacionalna komora svake zemlje pruža informaciju gdje se i na koji način mogu nabaviti ATA karneti.
Uz umjereni trošak i minimum formalnosti, ATA karnet izdaje Privredna Komora Crne Gore.

Kontakt osobe: Blažo Đurović i Srdja Vujošević

Telefon: +382 20 230 422 ili 230 545.
e-mail: ata@pkcg.org

Napomena: Brzina dobijanja ATA karneta zavisi isključivo od podnosioca zahtjeva, pa se  preporučuje da se sa procedurom oko dobijanja karneta krene najkasnije 3 dana prije početka putovanja.